A Fundación Down Compostela desenvolve as actuacións Proxectos  de Inclusión Social e/ou Sociolaboral e Curso de Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais enmarcadas dentro do Programa Operativo do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional FEDER ou FSE Galicia 2014-2020, no seu obxectivo 9 Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Proxectos de Inclusión social e/ou sociolaboral

  • Contía da achega:9.734,74 €
  • Breve descrición da actuación:A partir da valoración individual e diagnose de cada persoa participante, deséñase un itinerario personalizado  de inclusión social e/ou sociolaboral en función das dúas necesidades e características. A partir do itinerario deseñado lévanse a cabo durante o período establecido as diferentes actuacións definidas no mesmo coa fin de mellorar as súas posibilidades de inclusión sociolaboral. Esta actuación está dirixida ó colectivo de persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual.
  • Obxectivo xeral da actuación:Dinamizar as capacidades e recursos persoais e sociais das persoas participantes para a mellora da súa inclusión sociolaboral a través do acompañamento, titorización, orientación, resolución de conflitos,…e todas aquelas accións deseñadas e acordadas nos seus itinerarios persoais.
  • Resumo de indicadores de execución e resultado: Promover a inclusión sociolaboral e dinamizar as capacidades  e recursos persoais e sociais de 20 persoas coa síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual a través do deseño, diagnose, seguimento e da implementación das diferentes actuacións individuais e/ou grupais recollidas nos seus itinerarios de inclusión sociolaboral que respondan ás súas necesidades persoais, sociais e laborais así como o asesoramento continuo das mesmas (titorización, orientación, resolución de conflitos,…)

Curso Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais”

  • Contía da achega: 3.996,68 €
  • Breve descrición da actuación: Curso de capacitación profesional enmarcado dentro da Orde na liña de actuación: B) 2º-Atención dirixida a fomentar a inclusión social e o acceso e permanencia no mercado de traballo das persoas en situación ou risco de exclusión social. 2ª-Actuacións de adquisición e mellora das competencias sociais e profesionais, deseñadas para adquirir unha formación básica de tipo laboral específica e adaptada ás necesidades das persoas en situación de exclusión social, incluíndo formación dirixida ao autoemprego e constitución de cooperativas.
  • A proposta formativa “Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais” conta con un total de 164 horas lectivas estruturadas como sigue: 

Nº Módulo

DENOMINACIÓN DO MÓDULO

Distribución horas

Teórico-prácticas

TOTAL HORAS

Teoría

Práctica

Modulo 1 baseado no

MF0969_1

Técnicas administrativas básicas de oficina

30

18

48

Módulo 2 baseado no

MF0970_1

Operacións básicas de comunicación e atención á clientela

20

40

60

Módulo 3 baseado no

MF097_1

Reprodución e arquivo

18

20

38

Módulos transversais

FCOO03 “Inserción laboral, sensibilización ambiental e na igualdade de xénero”

10

 

10

FCOXXX05 “Formación para a igualdade”

8

 

8

TOTAL HORAS

86

78

164

 

  • Obxectivo xeral da actuación: Mellorar a empregabilidade do colectivo de persoas con discapacidade intelectual en xeral e Síndrome de Down en particular a través da capacitación nun perfil profesional da familia profesional de Administración e Xestión.
  • Resumo de indicadores de execución e resultado: Capacitar a través da formación para o emprego a 8  persoas coa Síndrome de Down e/ou discapacidade intelectual e mellorar a súa empregabilidade a través da capacitación nun perfil da familia profesional de Administración e Xestión.